اخبار، تسجيلات نتائج اختبارات 2018 Inscriptions et Résultats des examens 2018 www.onec.dz

lundi 5 décembre 2016

BAC 2017: programme des épreuves de l’examen du baccalauréat 2017

Tableau de déroulement des épreuves de l’examen du baccalauréat session 2017

BAC2017-1
BAC2017-2
BAC2017-3
BAC2017-4
BAC2017-5
BAC2017-6
BAC2017-7
BAC2017-8
BAC2017-9
BAC2017-10
BAC2017-11
BAC2017-12
 
, ,